ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN JAKOBS V.O.F.

 

I Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Jakobs V.O.F. en afnemer met betrekking tot door Jakobs V.O.F. aan afnemer te leveren of beschikbaar te stellen producten, hierna ook te noemen ‘te leveren zaken’. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Niet-acceptatie van de voorwaarden door de afnemer kan uitsluitend schriftelijk geschieden. Door afnemer/ leverancier gehanteerde algemene voorwaarden worden door Jakobs V.O.F. uitdrukkelijk van de hand gewezen, ook al zouden deze in het kader van een eerdere rechtsbetrekking zijn aanvaard.

II Totstandkoming

Offertes zijn vrijblijvend en gedurende maximaal 30 dagen geldig. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de offerte door de afnemer dan wel op basis van een door de afnemer geplaatste bestelling en aanvaarding door Jakobs V.O.F.. Alle overeenkomsten worden aan-gegaan onder de opschortende voorwaarde dat uit in te winnen informatie blijkt dat afnemer voldoende kredietwaardig is. Bij onvoldoende kredietwaardigheid behoudt Jakobs V.O.F. zich het recht voor om de overeenkomst te ontbinden.

III Prijzen en betaling

a.     Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting en eventuele andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder vervoers- en administratiekosten.

b.    Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van de termijn is afnemer van rechtswege in verzuim zonder dat ingebrekestelling vereist is. Afnemer is alsdan over het opeisbare bedrage en rente verschuldigd van 1% per maand. Indien binnen 10 dagen na factuurdatum wordt betaald, is Jakobs V.O.F. gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van 2% over de gefactureerde som in rekening te brengen.

c.     Verrekening met door afnemer aan Jakobs V.O.F. verschuldigde bedragen is uitgesloten. Jakobs V.O.F. heeft steeds het recht te verlangen dat door afnemer zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van zijn verplichtingen.

d.    Jakobs V.O.F. is gerechtigd tot verhoging van de overeengekomen prijs indien een of meerdere kostprijsfactoren een verhoging ondergaan. Bij een prijsverhoging van meer dan 10% is afnemer gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te annuleren.

e.     In het geval Jakobs V.O.F. is genoodzaakt om invorderingsmaatregelen te nemen tegen afnemer, komen de buitengerechtelijke invorderingskosten voor rekening van afnemer. Deze kosten worden gesteld op 10% van de verschuldigde som met een minimum van є 100,-.

IV Kwaliteit

Getoonde of verstrekte monsters, berekeningen, foto’s of modellen zijn slechts aanduidingen. Jakobs V.O.F. is gerechtigd producten te leveren die van de overeenkomst afwijken bijvoorbeeld qua leverancier, merk of kleur, mits de producten voldoen aan redelijkerwijs te stellen eisen van gebruiksmogelijkheden, capaciteit of kwaliteit.

V Levering en Levertijd

a.     De levertijd wordt door Jakobs V.O.F. zo nauwkeurig mogelijk opgegeven, maar is niet fataal. Bij overschrijving van de levertijd dient afnemer Jakobs V.O.F. bij aangetekend schrijven in gebreke te stellen en heeft Jakobs V.O.F. het recht een nieuwe, redelijke leveringstermijn vast te stellen.

b.    Vervoer en verzending van te leveren zaken vindt plaats voor rekening en risico van afnemer, zelfs indien uit vervoersdocumenten anders zou blijken. Indien vrij huis wordt geleverd en goederen tijdens het vervoer verloren gaan, behoeft Jakobs V.O.F. niet te leveren, noch is Jakobs V.O.F. aansprakelijk voor het verongelukken van de goederen tijdens vervoer.

c.     Vanaf het moment van levering zijn te leveren zaken uitsluitend voor rekening en risico van afnemer.

d.    Indien om welke reden dan ook afnemer niet in staat is de te leveren zaken in ontvangst te nemen, kan Jakobs V.O.F. indien haar opslagmogelijkheden dit toelaten, op verzoek van afnemer de zaken voor diens rekening en risico bewaren. Afnemer is verplicht alsdan aan Jakobs V.O.F. de opslagkosten en alle eventuele andere kosten zoals verzekering etc. te vergoeden vanaf het tijdstip van de afgesproken leveringsdatum. Jakobs V.O.F. heeft te allen tijde het recht de opgeslagen zaken te verkopen indien afnemer in gebreke blijft de zaken in ontvangst te nemen, onverminderd het recht van Jakobs V.O.F. tot nakoming en/of schadevergoeding en/of de bevoegdheid tot ontbinding en/of eisen van schadevergoeding.

VI Eigendomsvoorbehoud

a.     De te leveren zaken blijven eigendom van Jakobs V.O.F. zolang afnemer de overeengekomen prijs met eventueel bijkomende kosten en renten niet heeft voldaan of anderszins zijn verplichtingen uit de overeenkomst of enige andere overeenkomst met Jakobs V.O.F. niet is nagekomen.

b.    Afnemer is niet gerechtigd de producten te bezwaren, vervreemden of aan een derde in gebruik te geven zolang het eigendomsvoorbehoud op het product rust. Het is afnemer slechts toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening aan derden te verkopen en over te dragen.

c.     De uit de uitoefening van eigendomsvoorbehoud voortvloeiende kosten komen voor rekening van afnemer.

d.    Afnemer is aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van de producten.

In geval van niet-betaling van enig op te vorderen bedrag, aanvraag van surseance
van betaling, van faillissement of liquidatie van de zaken van de afnemer, van diens overlijden of indien afnemer door beslaglegging of anderszins de beschikking over zijn vermogen verliest, heeft Jakobs V.O.F. het recht de overeenkomst of dat gedeelte dat daarvan alsdan nog niet is uitgevoerd, zondermeer en zonder dat enige rechterlijke tussenkomt is vereist, te annuleren en de nog niet betaalde goederen terug te vorderen, onverminderd het recht van Jakobs V.O.F. op vergoeding van eventueel verlies dat door een en ander mocht ontstaan.

VII  Klachten

a.     Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken kunnen slechts in behandeling worden genomen indien zij binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken schriftelijk zijn ingediend. Voor niet zichtbare gebreken geldt een termijn van 8 dagen na de datum waarop zij redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen zijn. Door overschrijding van de termijn van 8 dagen verliest afnemer alle rechten en bevoegdheden uit hoofde van eventuele gebreken of klachten.

b.    Indien een klacht terecht is, heeft Jakobs V.O.F. het recht alsnog binnen redelijke termijn de overeenkomst na te komen door middel van herstel van het gebrek of vervanging van het product. Schadevergoeding is Jakobs V.O.F. daarnaast niet verschuldigd. 

VIII Aansprakelijkheid en overmacht

a.      Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid is Jakobs V.O.F. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst uitsluitend aansprakelijk voor directe schade tot ten hoogste het bedrag van de door haar verzekeraar of leverancier terzake van de schade gedane uitkering. Indien de verzekeraar of leverancier niet tot uitkering overgaat, is iedere aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot (eenmaal) de bedongen prijs van het geleverde product / de geleverde producten. Aansprakelijkheid voor alle indirecte en gevolgschade (daaronder begrepen bedrijfsschade in de ruimste zin van het woord) is uitgesloten.

b.     Onder overmacht is mede begrepen de situatie waarin Jakobs V.O.F. als gevolg van een al dan niet toerekenbare tekortkoming door een derde, bijvoorbeeld leveranciers of vervoerders, niet aan haar verplichtingen jegens afnemer kan voldoen.

c.      Afnemer vrijwaart Jakobs V.O.F. tegen alle aanspraken van derden in verband met de schade die uit het product / te leveren zaak zou kunnen voortvloeien.

IX Rechts- en forumkeuze

Op de rechtsverhouding tussen Jakobs V.O.F. en afnemer is Nederlands recht van toepassing. Voor zover afnemer niet in Nederland is gevestigd en het Weens Koopverdrag toepasselijk is, prevaleren de bepalingen van deze algemene voorwaarden boven de bepalingen van het Weens Koopverdrag (CISG). Bij verschil in interpretatie, veroorzaakt door de taal waarin deze tekst is gesteld, zal de tekst die in de Nederlandse taal is gesteld prevaleren. Geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de Rechtbank te Assen (Nederland), tenzij het geschil onder de sector kanton van een andere Nederlandse Rechtbank valt. Deze forumkeuze strekt uitsluitend ten behoeve van Jakobs V.O.F., zodat Jakobs V.O.F. bevoegd blijft ervoor te kiezen om afnemer te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Deze Algemene Voorwaarden vervangen eventueel eerder door ons gehanteerde en gedeponeerde Algemene Voorwaarden.